Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Omställningen från fossilt till förnybart

Karlstads Energi har genom vår fjärrvärme starkt bidragit till att ställa om uppvärmningen i kommunen, från fossila till förnybara och återvunna bränslen. Nu vill vi även bidra till omställningen av industri- och transportsektorn i regionen.

Sandgrundsudden i Karlstad.

Minskad miljöpåverkan

Karlstads Energi är sedan flera år miljöcertifierade enligt ISO 14 001. Det innebär att vi systematiskt identifierar verksamheternas miljöpåverkan, så kallade miljöaspekter. De delar med störst miljöpåverkan prioriteras när vi upprättar en åtgärdslista.

En stor miljöaspekt är transporterna av trädbränsle till Hedenverket. Genom reduktionsplikten, där förnybart bränsle blandas i diesel, har miljöpåverkan från transporterna minskat de senaste åren men vi anser inte att det är tillräckligt. För att nå målet om fossilfria transporter behöver delar av den tunga fordonsflottan i regionen elektrifieras.

Laddbolaget i Värmland

Tillsammans med OK Värmland och LBC Frakt i Värmland samarbetar vi genom företaget Laddbolaget i Värmland. Syftet med bolaget är att verka för att publika snabbladdare för tunga fordon uppförs i regionen och därigenom påskynda övergången till elektrifierade transporter. Sommaren 2022 meddelade Energimyndigheten att Laddbolaget beviljats stöd om sammanlagt drygt 22 miljoner kronor. Under 2023 kommer Laddbolaget uppföra publika snabbladdare i Karlstad, Filipstad,  Kristinehamn, Arvika, Årjäng och Åmål.

Vätgassamarbete

EU har pekat ut vätgas som en nyckel i omställningen till ett hållbart samhälle. Karlstads Energi har i projektet HyCoGen undersökt vilka  fördelar vätgasproduktion vid Hedenverket skulle ha. Vid vätgasproduktion uppstår biprodukterna syrgas och överskottsvärme, två produkter som skulle kunna effektivisera vår fjärrvärmeproduktion ytterligare.

Under 2022 undertecknade Karlstads Energi en avsiktsförklaring med det danska bolaget Everfuel. tillsammans ska vi undersöka möjligheterna att bygga en anläggning för produktion och distribution av vätgas. Målsättningen är att en anläggning ska kunna producera vätgas 2025.

Vätgasen kan användas för de tunga transporterna i länet men även inom industrin för ett ersätta vätgas som framställts av fossila bränslen.

Minskad mängd plast i restavfallet

När vi eldar avfall i vår avfallspanna uppstår utsläpp av fossil koldioxid, något som beror på att det finns plast i avfallet. Ett av våra mål är därför att öka materialåtervinningen av plast och minska mängden plast som går till energiåtervinning. För att åstadkomma detta har vi bland annat lanserat ett abonnemang där vi hämtar Karlstadsbornas papper- och plastförpackningar. I slutet av 2022 hade 16 procent av villaägarna tecknat sig för tjänsten vilket inte var i linje med vårt högt uppsatta mål på 30 procent.

Vi har även satsat resurser på att öka kommunikationen kring sortering och återbruk av avfall genom att anställa en hållbarhetskommunikatör. Därför var det glädjande att plockanalysen som genomfördes under året visade att plastförpackningar i restavfallet minskat kraftigt jämfört med undersökningen 2018, från 49 till 32 kilo per hushåll och år.

Energibesparande åtgärder

Bolaget har ett mål att varje år minska sin energianvändning med fem rocent. En energikartläggning av våra fastigheter genomfördes 2019-2020 och utifrån den har bolaget vidtagit flera energibesparande åtgärder, exempelvis har vi bytt ventilationsaggregat i vår avfallspanna vilket årligen minskat vår elanvändning med cirka 250 000 kWh. Vi ser även stor potential att minska elanvändningen vid vår reservkraftsanläggning i Yttre hamn och kommer vidta åtgärder för detta under 2023. Bolaget har även planerat in ny energikartläggning 2023.

Spårbarhet för fasta och flytande  biobränslen

Vårt viktigaste bränsle i vår fjärrvärmeproduktion är restprodukter från trä- och skogsindustrin som vi i första hand köper från leverantörer i Värmland. Enligt gällande lagkrav redovisar vi spårbarhet för våra fasta och flytande biobränslen, ett kvitto på att leverantörerna garanterar ett hållbart skogsbruk. Energimyndigheten utfärdade även 2022 ett hållbarhetsbesked vilket innebär att myndigheten tar emot och granskar rapporteringar och genomför omprövningar och tillsyn för att säkerställa att kriterierna för fasta och flytande biobränslen följs.