Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

En trygg och säker arbetsplats

En trygg och säker arbetsmiljö samt en hög tillgänglighet är några av Karlstads Energis viktigaste hållbarhetsfrågor.

Medarbetare samtalar vid en sopbil.

Säkra och trygga leveranser

Våra kunder förväntar sig att produkter och tjänster från Karlstads Energi ska fungera dygnet runt, året om. Att säkerställa en hög tillgänglighet är ett av våra viktigaste uppdrag.

Under pandemin stod vi inför ett antal utmaningar när flera medarbetare beordrades arbeta hemifrån. Samtidigt skulle våra samhällsviktiga verksamheter som fjärrvärmeproduktion och distribution samt insamling av  karlstadsbornas mat- och restavfall fungera som vanligt. För att kunna upprätthålla våra leveranser under pandemin har bolaget kontinuerligt arbetat förebyggande, bland annat med riskanalyser och kontinuitetsplanering där vi tittar på olika scenarier och hur vi kan hantera dem. I början av året orsakade pandemin högre sjuktal än normalt, främst inom enheten insamlingen på avdelningen Återvinningstjänster. Med anledning av detta tog vi in extra personal.

Den segdragna vintern gjorde även att våra sopkörare ofta möttes av isiga vägar på landsbygden. I dessa situationer sätter vi alltid arbetsmiljön främst vilket kan innebära att vissa kunder kan få vänta någon eller några dagar på att få sitt sopkärl tömt.

För att vi långsiktigt ska kunna garantera våra fjärrvärmeleveranser genomförs kontinuerliga utbyten av uttjänta ledningar. Under sommaren 2022 hade vi ett större ledningsbyte på Herrhagen i centrala Karlstad. Med hjälp av bra entreprenörer och goda kommunikationsinsatser kunde ledningsbytet genomföras utan några reaktioner från de berörda Herrhagsborna.

Sammanlagt hade vi under året 65 planerade fjärrvärmestopp och ett oplanerat. Den största delen av de planerade avbrotten var inkopplingar av nya kunder.

Ny travers i avfallspannan

En del i vårt förebyggande underhåll var att vi under vårstoppet 2022 bytte traversen i vår avfallspanna. Tack vare noggrann planering och ett bra samarbete med våra entreprenörer kunde den drygt 15 ton tunga traversen på ett säkert sätt bytas som planerat. Med en ny travers minskar risken för oplanerade stopp i avfallspannan.

Energisystemet i fokus

Under 2022 gick vi själva gått ner och upp i effekt på våra pannor för att inte bara styra mot ett värmebehov utan också att styra mot att hjälpa till med en anpassad elproduktion på systemnivå. Ett nytt sätt att beräkna tillgänglighet på ett relevant sätt kommer att utredas under 2023. Under året hade vi inga större otillgängligheter i våra anläggningar som hade en direkt resultatpåverkan.

En trygg och säker arbetsmiljö

Våra medarbetare och entreprenörer ska alltid kunna lämna arbetsplatsen i samma skick som de kom. Det är grundbulten i vårt arbetsmiljöarbete. Ett stöd i arbetet är vår arbetsmiljöpolicy som bland annat slår fast att arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som  enomförs. Sedan 2021 är vi även certifierade enligt ISO 45001, ett ledningssystem för arbetsmiljö.

En viktig del i vårt arbetsmiljöarbete är de riskobservationer som vi registrerar i Enia, något våra medarbetare kan göra direkt från sin mobiltelefon. Varje observation behandlas av ansvarig chef och vid behov vidtas åtgärder. Bolaget arbetar med målet att inga incidenter som leder till sjukskrivning (Lost Time Injury, eller LTI) ska inträffa och under 2022 fortsatte arbetet med att göra säkerhetskulturen i bolaget till en naturlig del av alla medarbetares vardag. Under 2022 registrerades tre incidenter som
ledde till sjukskrivning.

Skärpt säkerhetsläge

Det skärpta säkerhetsläget efter Rysslands invasion av Ukraina har åter placerat säkerhetsfrågorna i centrum av samhällsdebatten. För oss på Karlstads Energi är detta inget nytt – vi arbetar med säkerheten året runt eftersom vi har flera samhällsviktiga verksamheter inom bolaget. Under 2022 genomfördes tre krisledningsövningar där syftet var att öka vår förmåga att leda i kris. Vi övade på att hantera cyberattack, en arbetsplatsolycka och en brand i vår huvudanläggning.

Under året genomfördes också två hälso- och säkerhetsveckor, en på våren och en på hösten. Under dessa veckor erbjuds våra medarbetare kompetensutveckling inom aktuella hälso- och säkerhetsfrågor.

Tillståndspliktiga verksamheter

Karlstads Energi har fem tillståndspliktiga verksamheter, fyra som rör bolagets energiproduktion och ett som gäller bolagets verksamhet på deponin Djupdalen. Varje år genomförs en lagefterlevnadsrevision där vi går igenom vårt laghanteringssystem. Vid revisionen efter 2022 noterade vi sammanlagt fyra överskridanden av gränsvärden.

Under sommaren 2022 överskreds de tillåtna gränsvärdena för utsläpp av kolmonoxid i vår avfallspanna Heden 1 vid tre tillfällen. Ett överskridande av totalt organiskt kol noterades i början av juli. Enligt gällande rutin anmäldes samtliga överskridanden till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelade i slutet av sommaren att de avslutat samtliga ärenden utan åtgärd.

För att minska risken för likande överskridanden har bolaget vidtagit flera åtgärder, bland annat har vi gjort en översikt av bränslelogistiken och bytt samtliga don till primärluftsspjällen. Under hösten togs även en grafisk presentation över inlevererat avfall fram där det tydligt framgår vilka avfallstyper och mängder som levererats. Detta för att underlätta för driftpersonalen som kör pannan.