Karlstadsenergi.se använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det.

Hoppa till huvudinnehåll (Tryck Enter)

Miljö

Karlstads Energi är miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket påverkar hela verksamheten. Vi strävar efter att bidra till en bättre miljöutveckling i samhället, minimera vår miljöbelastning och göra arbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten. Med vårt ledningssystem är vi medvetna om miljöaspekter i vår verksamhet och analyserar, åtgärdar och förebygger effekterna av dessa på ett strukturerat sätt. Vi kommunicerar öppet om vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.

Miljö

Miljöpåverkan och risker

Som en del i vårt omfattande miljöarbete gör vi regelbundna kartläggningar av vår miljöpåverkan. På detta sätt har vi identifierat ett antal miljöaspekter som sedan rangordnats efter hur stor miljöpåverkan de har.

Efter att miljöpåverkan är kartlagd och miljöaspekterna är prioriterade arbetar vi systematiskt med att minska miljöpåverkan av vår verksamhet. Detta gör vi genom att bland annat sätta mål, utbilda personal, förbättra processer med mera.

En av de största miljöaspekterna har varit användandet av fossil olja i vår värmeproduktion. Tack vare investeringen i vårt fliseldade kraftvärmeverk Heden 3 har vi kunnat ersätta den allra största delen av den fossila oljan och nu återstår endast fossil olja för start- och stödeldning. Under 2020 anpassade vi vår avfallspanna så att vi kan använda bioolja till start- och stödeldning. Inom några år planerar vi att genomföra samma åtgärd på våra fliseldade kraftvärmeverk Heden 2 och Heden 3.

En annan del i vårt miljöarbete är att vi dygnet runt övervakar rökgaserna från våra pannor så inte de värden vi har i våra miljötillstånd riskerar att överskridas. Vi övervakar vår omgivningspåverkan på vatten genom att göra provtagningar av grund- och ytvatten.

En störning i våra anläggningar skulle kunna leda till för höga emissioner av skadliga ämnen till luft och vatten. Vi arbetar därför preventivt, exempelvis med riskbedömningar och förebyggande underhåll, så våra anläggningar är i gott skick och vi snabbt kan avhjälpa en eventuell störning.

Vi har upprättade handlingsplaner om incidenter som till exempel brand, läckage av kemikalier eller en större läcka på fjärrvärmenätet skulle inträffa. Under 2020 har vi haft ett stort fokus på att ytterligare förbättra vår hantering av risker genom att införa ett IT-verktyg för systematisk hantering av riskobservationer, miljöavvikelser och tillbud med mera. Det förbyggande arbetet har förstärks ytterligare och medvetenheten hos vår personal har ökat.